• Het bieden van geborgenheid, veiligheid, rust, reinheid en regelmaat in de groep.
  • Het opbouwen van een liefdevolle relatie, positieve aandacht en waardering voor elk kind.
  • Zorg dragen dat het kind contact maakt met andere kinderen, waarbij ze leren omgaan met elkaars culturele, sociale en fysieke achtergrond.
  • Het bieden van een optimale, pedagogisch verantwoorde begeleiding waar voldoende ruimte moet zijn voor de individuele ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk qua karakter, aanleg/niveau, tempo en interesse.
  • Het kind stimuleren om te delen met elkaar en leren om af en toe op zijn beurt te wachten. (bvb. : even wachten met praten als de leidster met een ander kind aan ‘t praten is, of even op een stuk speelgoed wachten als een ander kind daarmee aan het spelen is)
  • Het aanbieden van uitnodigende materialen en situaties waardoor het kind zich zowel taalkundig, cognitief, sociaal-emotioneel, creatief als motorisch kan ontplooien.
  • Het begeleiden van het kind in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfontplooiing volgens uw lieveling zijn/haar leeftijd, waarbij het verantwoordelijkheid leert dragen voor zichzelf en zijn/haar omgeving.
  • De begeleiding zal de kinderen met respect benaderen en behandelen.

 

De begeleiders hebben hierin een voorbeeldfunctie om kinderen waarden mee te geven.

Zij zullen er tevens op toezien dat kinderen op hun manier respectvol met andere kinderen omgaan.

 

Wij hopen dat u en uw lieveling zich welkom voelen in kinderdagverblijf De Troetelbeertjes

en dat u zich kan vinden met de visie die wij voor ogen hebben betreffende de begeleiding van uw kind.